• Lorem ipsum

Privacyverklaring
Onderstaand vind je de privacyverklaring van Green Sweet. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Green Sweet is een onderneming die haar klanten meer dan alleen maar suikervrije stevia producten aanbied. Green Sweet heeft een uitgebreide online webshop, waar alle informatie over onze producten, acties, recepten, blogs, reviews, verkooppunten en men kan al onze producten online bestellen. 

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Green Sweet verzameld worden. Namelijk door dat je je inschrijft voor onze nieuwsbrief of zelf om informatie vraagt. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Green Sweet, neem dan gerust contact op!

Green Sweet B.V.
Kwekerijweg 2-A
3709 JA Zeist

Telefoonnummer - 085 8085347 

KvK - 83967079
BTW - NL863052356B01
 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Green Sweet. Deze worden hieronder toegelicht.
 

Het versturen van nieuwsbrieven
Green Sweet stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel
en anderzijds gericht op kennisdeling. Je gegevens en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Green Sweet. 

Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Green Sweet, via de
website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een
voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving.

De website van Green Sweet verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Green Sweet vergaart en verwerkt voor haar activiteiten de volgende soorten data:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoon gegevens
 • Opt-in gegevens t.a.v. het willen ontvangen van de Green Sweet nieuwsbrieven
 • Bankgegevens
 • e-mail adressen van klanten/opdrachtgevers
 • Procesgegevens t.a.v. betalingen en de status van de orderafhandeling

Derde partijen
Op dit moment (december 2021) maakt Green Sweet gebruik van de volgende partners aan wie informatie wordt verstrekt en/of waarvan informatie wordt verkregen in het kader van het uitvoeren van de opdrachten van klanten.

Verwerkers/partners:

 • Molly
 • Moneybird
 • Mailchimp
 • Lightspeed
 • C. van Rijnsbergen B.V. (logistiek)
 • ITHJ B.V (IT/beheer website)
 • DHL

Om de levering, toezending en facturatie van je bestellingen goed te verzorgen maken wij gebruik van een aantal externe dienstverleners. Met al deze partijen zijn goede afspraken gemaakt en zijn (waar dit van toepassing is) verwerkersovereenkomsten afgesloten.

De gegevens die Green Sweet ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Green Sweet, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar [email protected]

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Green Sweet via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Cookies
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Green Sweet verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld.
Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Green Sweet of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande
software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn
elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Green Sweet privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Jouw Rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Green Sweet vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Green Sweet. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten
rectificeren door Green Sweet. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via
de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Green Sweet opgeslagen liggen in het geval je
overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Green Sweet al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Green Sweet vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens door Green Sweet.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Green Sweet niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Green Sweet jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via [email protected] onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;

conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;

conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of
- voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;

conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover:
- u de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;

conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machine leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende
autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw
gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Plichten
Green Sweet verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Green Sweet via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.
Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen of in contact met je te komen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Green Sweet de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Green Sweet met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Green Sweet behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Green Sweet dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Green Sweet te
beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Green Sweet B.V.
Kwekerijweg 2-A
3709 JA Zeist

Telefoonnummer - 085 8085347 

KvK - 83967079
BTW - NL863052356B01